Od czego zależy jakość nawierzchni drogowej?

Eksploatacja dróg powoduje ich nieuchronne zużycie. Najczęściej przejawia się ono powstawaniem kolein wzdłużnych lub poprzecznych, a nierzadko także pojawianiem się spękań i dziur. Sposobem na wydłużenie żywotności jest zwykle frezowanie nawierzchni asfaltowej, proces ten wymaga jednak również innych działań. Przekonajmy się, w jaki sposób są zbudowane drogi, sprawdźmy, jak poddaje się je renowacji i zobaczmy, od czego zależy ich jakość.

Jak jest zbudowana droga?

Większość dróg oraz ulic o większym natężeniu ruchu ma nawierzchnie asfaltowe tj. z drobnego kruszywa mineralnego, które jest połączone spoiwem. Dla zapewnienia trwałości stosuje się jednak kilka warstw, które będą w stanie prawidłowo rozkładać powstające obciążenia oraz przenosić je na grunt, uwzględniając też jego możliwe przemieszczenia. Podstawowymi komponentami jest umieszczona na gruncie rodzimym warstwa mrozoodporna i odcinająca podłoża ulepszonego. Na nich znajduje się podbudowa drogi z kruszyw o różnym uziarnieniu oraz warstwa asfaltowa podbudowy. Wyżej układa się warstwę wiążącą i finalnie warstwę ścieralną.

W jaki sposób można szybko i skutecznie wyremontować drogę?

Sposobem na najszybsze przywrócenie pożądanych parametrów użytkowych nawierzchni jest usunięcie resztek warstwy ścieralnej oraz rozprowadzenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Proces ten jest możliwy dzięki procedurze frezowania, tj. mechanicznego zdzierania asfaltu z użyciem specjalnie w tym celu skonstruowanych maszyn. Po oczyszczeniu i pozbyciu się luźnych fragmentów na przygotowanym obszarze rozprowadza się asfalt, który jest następnie zagęszczany i wygładzany walcami. Jakość nawierzchni jest uzależniona zarówno od zastosowanego materiału, jak i przestrzegania reżimów technologicznych na wszystkich etapach robót.